enfrdeitptrues

 

Hebben wreedheden ten opzichte van de mens een functie?

Wanneer de stem van het Hart het Licht zal doen verspreiden, zal het duister zich uiteindelijk verwijderen.

 

Welke functie hebben wreedheden ten opzichte van de mens? Per definitie is de mens ook degene die deze wreedheden veroorzaakt. En wanneer er wordt gekeken vanuit een collectief bewustzijn/vanuit een collectieve verbondenheid, dan bent u daar allemaal onderdeel van, of u dat nou wilt of niet. Datgene wat ten uitvoer wordt gebracht in al die uitersten van wreedheden, is een enorm uiterste van negatieve energie..

.. Alles zoekt zich in het leven van nu een nieuw evenwicht. En waar alles in uitersten moest worden beleefd - zoals ik dit al 10 jaar eerder heb aangekondigd - is datgene zich nu heel duidelijk aan het voltrekken. Het wordt werkelijk tot in het uiterste uitgevoerd, maar kan alleen maar uitgevoerd worden door mensen/door zielen met een bewustzijn die zich niet meer bewust zijn van léven, maar zich alleen nog maar bewust zijn van vernietiging en dood.

Deze mensen, deze zielen, maken alleen vanuit díe energielagen, vanuit dát energieveld, vanuit een hele láge astrale kracht, datgene zichtbaar waarin ze zich verbinden met dood. Waarin ze zich verbinden met dat waarin hún heilige denken, zoals ze dit zelf ervaren, alleen nog maar gefocust is op dat wat hún toekomst en hún wereld zou moeten zijn. Hun creatiekracht, hun innerlijke creatieve vermogen, verhoudt zich alleen tot dat waarin zij hún waarheid willen leven en díe wereld willen creëren waarin die waarheid dan ook een plek kan vinden.

En dat wat een plek zoekt zal ook ruimte moeten maken, en daar waar ruimte gemaakt wordt is in ‘velden’ waar mensen wonen die iets ánders vertegenwoordigen. Deze mensen houden deze vernietigende groep een enorme grote spiegel voor. En daarin zullen ze alles wat ze tegenkomen uit de weg willen ruimen, omdat hun verbondenheid - met hun eigen innerlijke waarheid, met wat ze innerlijk is ingeprent, met dat wat hun eigen bewustzijn zelfs tot op celniveau in zichzelf al eeuwenlang [is] - nu tot een soort van uitdrukking zal moeten komen. Het heeft altijd gesluimerd, het heeft eeuwenlang gesluimerd. Het heeft hier en daar soms zich laten zien, maar het heeft zich nog nooit in deze omvang laten zien.

En deze omvang van wreedheden en vernietiging zegt dan alles over het collectief der mensheid. Want iedere mensheid is een gelaagd bewustzijnssamenstelsel. En datgene wat zich in ieder mens - ook in zijn allerdiepste spelonken van zijn eigen bewustzijn - soms nog bevindt wordt vaak niet erkend, helemaal niet door de Westerse mens van deze tijd. Maar wanneer een mens werkelijk vanuit een enorme openheid/vanuit een diepe moed in de diepste spelonken van zijn onderbewustheid af zou willen dalen, zou hij of zij óók daar zaken tegen kunnen komen die nog niet helemaal in evenwicht zijn gebracht, maar die wel geleefd zijn in de loop der eeuwen.

Alles in het leven is evolutie en evolutie in het leven van een mens speelt zich af in heel veel levens van een mens. Dat wat allemaal ervaren wordt en alles wat nog niet in evenwicht en balans is teruggebracht in het leven, zal zich uiteindelijk in het onderbewustzijn op gaan stapelen en steeds dieper en dieper zal het weggestopt worden, dat wat niet door de ontwikkelde Westerse mens erkend wil worden.

Maar wanneer het zover is, en de mens zal in al zijn naaktheid voor zichzelf komen te staan, dan zullen ook daarin zaken aan de orde kunnen komen die nog niet waren erkend. Dat zijn ook allemaal aanwijzingen, waarin er ook een nieuwe impuls van helderheid over het zelf kan komen. Groei, maar ook het schoonmaken van het eigen onderbewustzijn, zijn daarin zeer zeker een heel belangrijk onderdeel. Datgene wat nu in alle wreedheden en vernietigende kracht plaatsvindt, zoekt zich vanuit die eigen innerlijke natuur, die al eeuwenlang in die groep mensen is gegroeid, nu een uitweg.

Het is belangrijk om te begrijpen dat alles ook dáárin de bedoeling vindt van deze uitweg. En [het] zal tot op de spits worden gedreven, maar zal de Westerse wereld uitnodigen om daar vanuit bewustzijn, maar toch ook steeds weer vanuit verbondenheid, naar te blijven kijken. Want daar, waar dit soort barbaarse handelingen gedaan door mensen zich op deze wijze laten zien, en dezemensen zich niet meer kunnen verbinden aan de grootste groep op deze aarde, zal datgene wat geïsoleerd is zich steeds meer innerlijk uit doen dijen.

Het is belangrijk om te zien dat de verbondenheid daarin vast te blijven houden, en [ te zien dat] er veel meer zichtbaar zal blijven voor dat wat gedaan moet worden om dit een halt toe te kunnen roepen. [Om ] datwaar deze zaken plaatsvinden uiteindelijk tot een ander resultaat te kunnen brengen. Maar waar er nog steeds getwijfeld en geweifeld wordt om er vanuit een grote groep mensen iets mee te doen, zal deze energie steeds meer de ruimte en kans bieden het helemaal tot in het uiterste uit te kunnen leven, volgens de bedoeling van die energie, die in menselijke ogen een enorme vernietigende kracht in zich draagt. En dit is vanuit menselijke ogen gezien ook zeker zo. Enerzijds wordt ‘de Oude Wereld’ vernietigd, anderzijds [wordt] nieuw leven ingeblazen.

Het vraagt dus een vernieuwende kracht, het vraagt een vernieuwing ook in het denken van het totale bewustzijn van mensen. En mensen die hier iets aan willen gaan doen, wordt ook gevraagd daar innerlijk vooral iets aan te doen. Sluit dus niet uit. Sluit niet buiten, maar voel dat er - zoals dat wat ik net heb uitgelegd -  in het collectief onderbewustzijn zoveel kan plaatsvinden vanuit een positieve energie. Help daarmee dan ook al diegenen die innerlijk.. - ook in die groep van die mensen die zo met deze vernietiging bezig zijn -.. uiteindelijk innerlijk.., gevangen zijn genomen door dat wat ze als waarheid hebben erkend, maar wat uiteindelijk iets anders zal blijken te zijn. Is dit duidelijk?

 

Vraag: Ja, in zoverre dat ik begrijp dat er wel actie ondernomen moet worden. Als ik het goed begrijp vanuit de rest van de wereld, of heb ik dat verkeerd begrepen?

 

Er zit een tijdspanne tussen, tussen dat wat niet wordt gedaan en dat wat uiteindelijk wel zal worden gedaan. Datgene wat zich nu aan het ontvouwen is, heeft nu op een bepaalde manier de ruimte om, zoals ik net zei, helemaal tot in het uiterste doorgevoerd te worden volgens de bedoeling van die groep mensen. Maar daarin zal uiteindelijk een kentering kunnen komen wanneer er wordt ingegrepen. En [aan] datgene vanuit de groep die in zal grijpen - wanneer het nog niet duidelijk is voor deze groep hoe ze dit aan moeten gaan pakken - zal daar tijd, en kóstbare tijd,voorbij gaan. Het is tegelijkertijd ook op een andere manier weer een kostbare tijd, want het bewustzijn erover te krijgen, juist in het Westen, is van het grootste belang... Voorbij de angst te gaan, voorbij de angst zelfs om dood te gaan, te weten dat dood geen dood is maar leven, en dat het er om gaat dat er wordt gekeken naar wat is nu werkelijke waarheid. De waarheid die door deze mensen wordt geleefd is een waarheid die bij hun mag blijven, maar zonder vernietiging.

Daar waar er eenheid is zal er altijd verscheidenheid zijn in dat waarin mensen geloven of [wat ze] weten of [waar ze] achter willen staan. Maar de vernietigende kracht is de kracht die uiteindelijk aangesproken zal worden door mensen die in zullen grijpen. Het zal niet direct zijn, maar er zal een moment zijn waarin dit plaatsvindt.

Het is wel zo dat heel veel van deze groepen de vernietigende groep op heel veel plaatsen op deze wereld hun gezicht zullen laten zien. Ieder mens zal zich daarvan moeten overtuigen. Maar wees niet bang. Laat los de angst voor dat wat dood is. Laat los de angst voor dat wat overmacht zou zijn. De kracht zit in het Zelf, de kracht zit in het leven, dood is leven en leven is dood. Daarin zit ook een eenheid. En wanneer dit begrepen is in het hart, zal het hart zijn rust weer terug kennen. Is dit duidelijk?

 

Vraag: Als ik het goed begrijp dan lijkt het voor de Westerse mens hun inwijdingsweg als je gaat ervaren dat je niet bang meer hoeft te zijn voor de dood? Dat lijkt mij een inwijding, als je zover bent… en dat wij die mogelijkheid als mensheid dan krijgen daardoor.

 

Het angstveld is het angstveld van de kleine persoonlijkheid in de mens

Dat is zo. Dit is zo, dit is uiteindelijk de consequentie die het gaat hebben voor de Westerse mens. Maar waar het totaal aan de mensheid nu allemaal mee te maken heeft, stort heel veel grote groepen mensen in die enorme collectieve angst en onmacht. En 

doordat die angst zo groot is, en zo gevoed wordt door allerlei macht die daardoor enorme onmacht veroorzaken, houdt het heel veel mensen in zijn greep op het angstveld. Het angstveld is het angstveld van de kleine persoonlijkheid in de mens, is het angstveld van het kleine ego, is het angstveld van dat hele kleine deel in uzelf. Maar de angst kan zo’n enorme vorm aannemen, dat de angst een eigen leven gaat leven in het leven van een mens. Het is belangrijk om ook deze energie te elimineren tot iets als van een krachtveld.

 

Angst kan ook een krachtveld zijn

Angst kan ook een krachtveld zijn en kan de mens in beweging doen komen. Niet alleen om te vluchten, maar vooral ook om te blijven staan. Te blijven staan vanuit een diep innerlijk vertrouwen dat het goed is, dat het niet meer in diepe angst hoeft plaats te vinden, maar dat er daardoor een innerlijke kracht ontstaat, die maakt dat er heel veel moed is. Moed om te doen wat rechtvaardig is, moed om te doen wat goed is voor het totale leven, moed om juist datgene plaats te laten vinden wat de [een] kosmische, grote kosmische, scheppingsbedoeling kent.

Die enorme vernietigende drang wat heel veel mensen binnen die groep laat [laten] zien, is ook een opeenstapeling vanuit eeuwen leven op deze aarde. Het is een soort van verzameling van energie geworden die uitgeleefd wordt binnen een groep. En juist daarin - als u zichzelf hier ziet aangesloten op het collectief, eeuwen hebben [heeft] geleefd, u allen, in al die verschillende incarnaties - ligt daar nog heel veel, ook op wereldniveau, wat zich uiteindelijk in een soort van bundel heeft gevormd, in een groep die daar zo gevoelig voor is.

Een mens [Mensen] die gevoelig is [zijn] voor deze negatieve instroom, zijn veelal mensen die onzeker zijn in hun eigen essentiële kracht. Die heel onzeker zijn over dat wat ze werkelijk zijn. Maar zich vooral hebben vereenzelvigd met dat wat is gezegd, vooral zichzelf hebben vereenzelvigd met dat wat wordt beloofd. Daarin iemand te kunnen zijn/iemand te kunnen worden (statusverwer-ving op basis van buitenkanten, maar volkomen ontbonden vanuit het Hart/volkomen meestromend op dat wat vanuit essentiële overdracht door een grote groep ‘machtige mensen’ om hun heen is verteld ) heeft heel veel innerlijke schade toegebracht aan al deze mensen die daarbij betrokken zijn, en vult illusionair aan wat er niet zou zijn in hun zelven... Allen hebben op een bepaalde wijze een enorm laag zelfbeeld. Wanneer deze mensen worden GEZIEN, niet alleen als vernietiger, maar ook als een heel mens die bezig is met vernietiging door en voor, komt daar iets anders op gang. Ook in het eigen bewustzijn van u geeft dat een andere impuls. Dat  zal niet wegpoetsen alle pijn die er plaatsvindt. Het maakt alleen bewust van het zelf.., het verandert het gekende, en ploegt in het collectief onderbewustzijn iets wezenlijks omhoog. Alles daarin draagt een schoonmaak-proces in zich, die [dat] ieder mens op deze wereld uiteindelijk eerst naar zichzelf laat kijken. En ieder mens die wil kijken daardoor ook de moed geeft om daar iets mee te doen op een positieve manier.. Het innerlijk transformeren in zichzelf van dat wat nog niet in evenwicht is, om daardoor de energie werkelijk hoog [te] houden in het denken en handelen.., uit Liefde vóór...

 

Wanneer de stem van het hart het Licht zal doen verspreiden, zal het duister zich uiteindelijk verwijderen.

 

.. De energie in het hoofd niet alleen daaruit plaats te laten vinden, maar de energie in het Hart hoog te houden. Steeds door die energie de verbindingen te blijven maken, ook met die groepen die al deze zaken laten plaatsvinden. Dat zal alleen maar iets toe kunnen voegen op een positieve manier aan een groot negatief veld die [dat] alleen uit is op dat wat vernietiging heet op uw Aarde.., maar die [dat] veel diepere bedoelingen kent.

U zult het niet allemaal zelf direct kunnen ervaren dat deze verandering daarin al plaatsvindt, maar alles wat energetisch wordt gestuurd, ook vanuit de positiviteit zal zijn plek vinden, wanneer dan ook, en zal zijn uitwerking niet missen. Dit is een belangrijke manier om ook daar op deze wijze naar te willen kijken.

En de mens die ingewijd wordt in het leven, is een mens die uiteindelijk leert voorbij te stappen aan dat wat zijn ego steeds

opnieuw heeft moeten doen. Een mens die volkomen vanuit zijn Zielsbewustzijn in het leven wil staan, is een mens die dan openstaat voor het totale bewuste leven. Een mens die op Zielsniveau de ander ook ziet, zal daarin ook steeds meer voelen dat deze energie de belangrijkste is tot verbinding. Het niet verbroken te zijn vanuit egobelangen en verbonden te zijn vanuit Zielenbelang.

Ook daarin zal het steeds belangrijk zijn om te weten dat wanneer de Hartenergie hoog wordt gehouden er steeds meer gevraagd gaat worden van een mens die groeit. En een mens die groeit en die daarnaar handelt zal steeds meer op een punt van inwijding komen te staan. Een mens die ingewijd wordt op een nieuw kosmisch punt in het leven zal de totaliteit van het leven weer kunnen overzien. Die kijkt niet meer van beneden naar boven, maar die kijkt op een bepaalde wijze van boven naar beneden en die ziet wat er gebeurt en die weet dat wat er gebeurt,.. kent zijn bedoeling. Die doorziet, die weet. Die weet dat DAT wat beweegt een beweging is vanuit Kosmische aanwezigheid en bedoeling. Deze manieren van te leren kijken naar het leven, tillen u allen op naar een nieuwe manier, naar een nieuw bewustzijnsniveau in uw eigen zelf.

Het helpt het leven te aanvaarden vanuit een nieuwe perceptie, het helpt het leven te omarmen in al zijn wanhoop, in al zijn pijn, in al zijn individualisering, in al zijn afgewezenheid en afgescheidenheid. Het helpt vooral, wanneer vanuit het Hartniveau wordt gekeken. De heelheid terug te brengen  door te weten dat er toch altijd die Eenheid zal zijn, vanuit die verbondenheid. Waarin de kracht steeds meer toe zal nemen. En de kracht van het Hart, het collectieve Hart, zal steeds sterker zijn stem laten horen. En daardoor, wanneer de stem van het Hart het Licht zal doen verspreiden, zal het duister zich uiteindelijk verwijderen.

 

Mijn zegen

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven