enfrdeitptrues

Van verbreking naar verbinding

Het leven in zijn huidige staat, de wereld waarin u leeft is een wereld die lijkt te scheuren aan alle kanten. Het is een wereld in een hele diepe groeibeweging. En alles wat daar beweegt op die wereld, daarmee bent u innerlijk verbonden . De verbreking die zo zichtbaar is in zovele landen bij zovele volkeren raken een ieder in het hart, raken ook de mens die zich nog niet zo bewust is van het collectief onderbewustzijn waarin een ieder verbonden is. Maar juist al datgene, wat zo in een verscheurdheid in het leven moet zijn, zal uiteindelijk terugkeren naar verbinding.

Ik zal u deze weg gaan schetsen. De verbrokenheid, het breken van het leven, is iets wat innerlijk door heel veel mensen niet alleen wordt gezien bij de ander, maar ook innerlijk wordt ervaren. Er is op heel veel verschillende manieren een soort afwezigheid van verbondenheid daar waar de mens zijn grootste wens, zijn  grootste, diepste wens ligt in verbondenheid in het leven te moeten zijn. Want  waar de wisselwerking uit het leven wordt gehaald kan de mens zich niet meer goed spiegelen aan de ander en  ontstaat er een steeds diepere gescheurdheid in het leven tussen mensen. Daar waar opnieuw wordt gezien wat deze verscheurdheid en gescheurdheid veroorzaakt , kan ingegrepen worden, nu vanuit de eigen plaats, vanuit uw eigen leven in uw dagelijkse leven.

Wanneer u kijkt naar het leven van uzelf overdag, zie dan waar uw verbindingsdraden liggen. Zie dan ook vooral wat in die verbinding met die ander vanuit gedachtekrachten plaatsvindt. Daarin gebeurt zoveel meer vanuit bewustzijn dan dat u zich waarschijnlijk heeft voorgesteld. Wellicht weet u dit al, maar wat ik hiermee bedoel gebeurt nu in deze fase op een veel dieper niveau, die daardoor ook zo belangrijk is steeds tot een diepere realisatie in de mens te komen. Daarin ligt het werkveld  van de nieuwe verbondenheid. Want daar waar de gescheurdheid en de verbrokenheid tussen mensen is opgetreden kan een nieuwe lijn worden gesmeed vanuit hartcontact. En niet alleen vanuit hartcontact, maar alleen al vanuit de aandacht in het leven. De aandacht opnieuw voor het leven geboren te laten worden vanuit de innerlijke wens, vanuit het innerlijk verbonden zijn met dat leven, maakt ook dat daardoor de energie die u uitstraalt in een nieuwe fase zal gaan verkeren, wanneer dit bewustzijn steeds alert blijft, wanneer daar steeds hele heldere aandacht in aanwezig kan zijn. En  ook de aanwezigheid in het leven zelf, zullen daar een hele belangrijke basis in blijken te zijn.

Ga uzelf maar na in het leven van alledag. Daar waar u vanuit een menselijk mechanisme uit aanwezigheid en aandacht stapt, vanuit een mechanisme steeds in herhaling te leven, zult u voelen dat u niet meer in verbinding bent met dat wat wezenlijk is in het leven; het werkelijk contact hebben met de ander in het gezamenlijke leven. Daarin gebeurt het, daarin treedt de verandering op, daarin kan opnieuw vanuit verbreking naar verbinding worden gestreefd. Dit is iets dat alles van een mens zal vragen, maar ook niet alleen in het leven van alledag in de eigen kleine leefomgeving, ook wereldwijd speelt dit zelfde proces. Ik zei u net, u allen bent zo diep collectief verbonden, en ook daarin ligt het werk voor u  te doen.

Het gaat om de wezenskracht te zien in die ander. …..En  daarin ligt het werk van de mens die bewust is

Wat er momenteel plaatsvindt waarin er zoveel mensen zich innerlijk zo onmachtig voelen, maar ook werkelijk wortelloos zijn geworden, vraagt het van ieder mens die bewust is, die mens nieuwe wortels te bieden in het bestaan zelf. De eerste stap daarin is de ander te zien, die ander te zien in zijn wezenlijkheid, de ander te zien in wie hij is, niet wat hij in dit leven, in uw leven, in dit land of in dit Europa zou kunnen komen doen. Het gaat om de wezenskracht te zien in die ander. En wanneer daar, vanuit een hogere frequentie, vanuit een hoger bewustzijn in u allen, naar gekeken wordt, dan zal daarin iets heel anders gaan ontstaan.

Wanneer de mensen, juist de mensen die zo in onmacht moeten leven, die ontworteld zijn, die vragen om een nieuwe worteling, wanneer deze mensen alleen aangesproken worden op dat waarin ze zichzelf alleen maar zichtbaar kunnen maken in hun onmacht, dan zal die mens nooit zijn wezenskapitaal in deze maatschappij  kunnen laten zien. En  daarin ligt het werk van de mens die bewust is. Zie daarin de kracht, de schoonheid, maar ook het heilige zelf van die ander. En met heilig bedoel ik, dat wat ook u  in uzelf als essentiele kracht in u draagt, uw eigen persoonlijke essentiele energiebron, die van u is, maar waaruit u en waarvanuit u  zich , steeds opnieuw dient te verbinden tot die ander.

Een hele nieuwe samenleving

Dan komt daar een nieuwe energie op gang, een energie die voorbij de angst gaat, een energie die voorbij het denken in tekorten gaat, die voorbij alle ego energieen gaat, maar die werkelijk terecht komt op zielsniveau. En die ook vanuit zielsniveau  die ander zal zien ,  daarin ligt dan een hele nieuwe beweging. Wanneer er op die manier openheid zal ontstaan in ieder mens, in ieder land, in iedere maatschappij tot de ander, op welke wijze een ander ook wenst te leven, dan zal daar een hele nieuwe samenleving uit kunnen ontstaan.

………..een wereld die gewond is te helpen helen, vooral in deze tijd waarin het een volkomen omwenteling aan het maken is vanuit evolutiedrang.

U allen die voor mij zit, bent ook getuige hoe het is om gezamenlijk iets te creeeren, wat daaruit voortkomt. Datgene te creeeren waar het hart om heeft geroepen. U  bent daarin een voorloper van dit proces, u weet hoe dit voor uzelf heeft uitgepakt. En daarin zit een hele grote boodschap verborgen. Breng deze boodschap naar buiten vanuit uw eigen leven, vanuit uw eigen creatieve vermogen, verbonden met uw eigen diepste wijsheid, verbonden met de spiritualiteit vanuit uw eigen hart. Wetend wat de bedoeling is, een wereld die gewond is te helpen helen, vooral in deze tijd waarin het een volkomen omwenteling aan het maken is vanuit evolutiedrang.

Maar daarin hebben mensen altijd iets uit te werken, ook individueel. Alles wat er in de wereld gebeurt is ook onderdeel van ieder mens zijn eigen innerlijke wereld en daarin ligt ook altijd de herkenning. Dat wat herkend wordt in het zelf, kan daardoor ook worden geheeld voor de ander, door eigen ervaren, daarin zal dan opnieuw de verbinding een hele nieuwe energie wortel gaan schieten in het totale leven. En daarin ligt voor u  een deel van werkzaamheid, vanuit liefde voor deze schepping, vanuit liefde voor dat wat u in deze wereld aan schoonheid allemaal heeft ervaren. Deze schoonheid, die soms zo overschaduwd dreigt te worden door alle geweld en alles wat daar plaats vindt aan pijn, zal daardoor weer een schoonheid kunnen zijn die helemaal gevrijwaard is door menselijk ingrijpen, vanuit bewustzijn, vanuit de wil, vanuit de daadkracht in het zelf werkelijk mee te willen helpen aan dat wat nu zo nodig is.

De liefde op deze wereld, niet vanuit datgene wat soms zo wordt toegedekt vanuit liefde, maar werkelijke liefde in deze wereld neer te zetten.

Liefde die alles aan wil gaan, liefde die durft te confronteren met onrechtvaardigheid, liefde die gaat staan voor zichzelf voor wat het werkelijk in zichzelf is. Dat is wat er gevraagd wordt van mensen zoals u.

Geef de schoonheid, geef liefde en geef vooral de aandacht en de verbindingskracht daardoor weer terug aan de wereld. De wereld die zich zo vereenzelvigt met het eigen punt, met dat waar mensen innerlijk zichzelf zo eenzaam mee maken, maar ook daardoor uit verbinding dreigen te gaan, zonder dat ze zich daar bewust van zijn. En u die zich bewust bent kunt daar het verschil in maken. Volg daarin steeds uw eigen oproepende kracht. U allen heeft hierin een eigen weg te gaan, u zult het ook allemaal op uw eigen individuele manier kunnen doen. Maar steeds zal daar in de gezamenlijke draad die u verbindt met elkaar, een  gemene deler zijn. Die weet waar het om gaat, datgene terug te brengen in de wereld wat verbroken leek, heel te helpen maken dat wat uit verbinding dreigt te gaan en opnieuw de verbindingen weer te leggen.

Veel mensen zoeken deze verbinding. En wanneer u begrijpt dat mensen die op welke wijze dan ook andere wortels in het leven zoeken afgewezen worden of niet in verbinding kunnen raken met dat wat de bedoeling is, zoals alles zijn bedoeling kent in ieder mensenleven, dan zult u zich voor kunnen stellen dat daar heel veel te doen is. Niet alleen voor uzelf maar ook  in die wisselwerking. Wanneer u uzelf opent voor wat vreemd en vervreemding betekent in deze wereld, dan zal alles wat vervreemding leek zo gewoon lijken te zijn.

Alsof  de anderen ook altijd van 1 van ons  zijn geweest, en daar geen gespletenheid in het denken meer over bestaat, alsof daar altijd de EENHEID al is geweest…. wat werd en wordt  afgewezen vanuit angst, voor het onbekende, vanuit pijn,  ontstaan door allerlei ‘negatieve ‘ervaring  door de mens in het Westen. .. onwetendheid..

Help deze nieuwe impuls, die vanuit evolutie plaatsvindt, ook te ondersteunen.

Ik noem u dit omdat dit iets is wat zeer in deze tijd speelt. En daarin wordt ieder mens ook opgeroepen die zich daar innerlijk voor in wil zetten om daar zijn eigen stappen aan bij te dragen, op welke wijze dan ook. Help deze nieuwe impuls, die vanuit evolutie plaatsvindt, ook te ondersteunen. Ontvang vanuit het hart, hoe moeilijk het leven soms ook is, ontvang vanuit het hart, vanuit de overvloed die in ieder mens aanwezig is, zelfs wanneer alles aan de buitenkanten lijkt weg te vallen. Overvloed in het hart is de overvloed van de liefde, is de overvloed van de innerlijke rijkdom, die nooit een uitgeputte bron zal blijken te zijn, maar steeds opnieuw gevoed en gevuld zal kunnen worden wanneer er ook uitgereikt en gegeven wordt. Wanneer een mens, ieder mens, alleen maar voor zichzelf zou houden zou deze bron opdrogen. Daar waar er verbindingen worden gelegd, gegeven en ontvangen, zowel verticaal als horizontaal, dan zal daar steeds de bron zijn die gevoed wordt en overstromen zal van dat wat allemaal in uzelf aanwezig is. Een enorm Liefdesveld. ..

En deze liefde is ook wat u zo met elkaar verbindt. Het uzelf mogen zijn in de verscheidenheid, eenheid in die verscheidenheid, ook in deze kleine groep die ook in een veel groter verband dus plaatsvindt. Plaats dus dit beeld ook in de wereld, de wereld waar u deel vanuit maakt, ook daar is de plaats hetzelfde. En wanneer dat begrepen wordt op een heel diep bewustzijnsniveau, dan ziet u dat daarin het allemaal eenvoudiger kan. Geef uzelf de ruimte om dit heel diep in uzelf toe te laten en weet dat daarin voor uzelf een keuze te maken zou kunnen zijn, zo u die niet al gemaakt heeft.

Deze energie is een energie die u allen helpt op te tillen naar een nog helderder bewustzijn in uzelf, waardoor u zichzelf meer gaat zien in het stuk heelheid. Niet in een afgescheidenheid maar in een heelheid van kracht, een krachtbron, een krachtveld die steeds meer zichzelf zal laten zien vanuit bewustzijn. Niet meer vanuit het oude leven, niet meer te moeten vechten voor dat wat belangrijk is, wat belangrijk was, maar nu de aandacht op iets anders gericht, waarin het belang daardoor steeds verbonden zal zijn aan de kracht van het Hart.

Volg daarin uw eigen wijsheid, volg daarin de stem van uw eigen inspiratie en weet dat daarin steeds de juiste weg gewezen wordt. Een weg waarin u zult zien dat u uiteindelijk allemaal dezelfde weg loopt, de weg van verbreking naar verbinding. En deze verbinding zal een enorme verbinding blijken te zijn op heel veel verschillende lagen in het bewustzijn. Neem mensen die nog niet zo bewust zijn niet kwalijk dat ze doen wat ze doen, zij weten niet beter. Begrijp dat  bewustzijn, mensen die hongerig zijn om te willen weten, steeds meer gevoed  dient te worden om dat weten steeds helderder te maken, en daar waar het weten helderder wordt zal het bewustzijn steeds meer zich oprekken. Zult u steeds meer kunnen begrijpen van de werkelijke bedoelingen van alles wat er momenteel in het leven plaatsvindt. Alle verbindingsdraden waar u onderdeel van bent, alle verbindingsdraden waar u uw eigen rol in speelt zullen steeds duidelijker worden.

Niets gebeurt zomaar, alles kent zijn diepste, diepste bedoeling en deze bedoelingen zullen stap voor stap steeds duidelijker worden. Steeds duidelijker in het bewustzijn.

Stap dus voorbij het veld van angst,

stap voorbij het veld van een vooroordeel,

stap voorbij het veld van onbegrip.

 

Want u allen heeft een veel grotere grip dan dat u zichzelf toedicht.

 Open uw bewustzijn op een nieuwe manier. Open uw bewustzijn om te willen begrijpen, om te willen doorzien, om te willen doorvoelen en te ervaren wat er nu werkelijk gebeurt in dat wat u op dat moment raakt. Dan zal daar steeds dieper begrip over komen. En dit begrip zal uiteindelijk het werktuig in uw handen worden ten opzichte van dat wat ik u net heb uitgelegd. Daarin zit een heel belangrijk stuk werk. Uw energie doet ertoe. U allen  heeft een belangrijke plek daarin. Weet dat en vertrouw op de kracht die in u is.

Mijn zegen.          

 

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven