×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.itemlist
Bewustzijn en BewustZIJN

Gevangen in Vrijheid

Eibergen 5-11-17

GEVANGEN IN VRIJHEID

Laten we eerst kijken naar dat wat werkelijke Vrijheid in zich draagt. Vrijheid is een natuurlijke staat van zijn, In het leven, en is op een natuurlijke manier in het leven kunnen zijn vanuit de binnenwereld vanuit wie U werkelijk bent. Datgene wat werkelijk vrijheid betekent nu ook in deze tijd voor heel veel mensen zijn veelal verworven vrijheden.

Vele landen die in oorlog zijn, om in vrijheid uiteindelijk verder te kunnen leven.
Maar die vrijheid, waar heeft die nou ten diepste mee te maken?

Veranderend bewustzijn, wat doet dit innerlijk met u, wat doet dit innerlijk met ieder mens. Er is momenteel heel veel gaande op uw aarde, en niet alleen in de aarde, op de aarde, maar ook ver daarbuiten. Er is heel veel beweging, en deze beweging is iets dat door ieder mens op zijn eigen wijze zo wordt gevoeld. Datgene wat momenteel aan een grote vernieuwing onderhevig is, duwt en duwt in ieder innerlijk. En in ieder innerlijk, in ieder mens is er iets voelbaar van onrust. Onrust in het eigen systeem wat gecompenseerd wordt door allerlei dagelijkse zaken die bekend zijn.

Kracht en Tegenkracht

Kunnen we dat wat nu als ‘rampspoed’ plaatsvindt als tegenkrachten beschouwen (o.a. oorlog, moord, zelfmoordaanslagen, machtsdenken verpakt als sociale en economische noodzaak, onderdrukking van de vrouw)? Als dit zo is, wat is dan hun functie?

Tegenkracht is een benaming die de mens daaraan heeft gegeven. Het is een wrijvingspunt. Wanneer er iets wrijft in het menselijke leven op welk gebied dan ook, dan vindt er altijd een interactie plaats en is dit altijd een reactie op een actie, innerlijk of uiterlijk. Een wrijvingspunt maakt altijd zichtbaar. Dat wat zichtbaar is of zichtbaar wordt gemaakt wordt niet altijd door de mens begrepen en wordt ook niet altijd door de mens geaccepteerd als zijnde deel uitmakend van hem of haar zelf. Dit is iets waar de mens innerlijk tegen ageert en door het ageren tegen dat wat zichtbaar wordt gemaakt wat uiteindelijk ten diepste ook te maken heeft met zichzelf zal dat deel wat op dat moment opgelost en getransformeerd zou kunnen worden, wat een plaats zou kunnen krijgen in het totaal, worden afgewezen. Dat wat afgewezen wordt, is iets wat teruggeplaatst wordt op een plaats die  ‘oud’ is. Zo oud als de mensheid is deze kracht altijd werkzaam geweest, maar deze werkzaamheid van deze kracht in deze tijd heeft een andere functie.

Voor heel veel mensen ziet het leven eruit alsof er heel veel wegen zijn afgesloten. Dit heeft alles te maken met die enorme omwenteling in het bewustzijn. Wanneer de mens van nu  naar de mogelijkheden kijkt binnen deze grote omwenteling in deze tijd, dan zal daarin een heel ander beeld ontstaan. Maar al datgene wat zo’n enorme druk legt op het bewustzijn in het leven van alledag van ieder mens, werkt zich uit in het persoonlijke leven. En in dat persoonlijke leven van u allemaal individueel, raakt het zaken aan in uw eigen onderbewustzijn, waar nu, juist in deze tijd, specifiek in deze tijd, u naar kunt kijken.

Dat wat op dit moment zo duidelijk aanwezig is .

Al die mensen op de vlucht voor wat zoveel angst , dood en verderf zaait in hun eigen leven, hebben ook vooral te maken met enerzijds wat u hierin benoemt maar anderzijds ook met iets aan te reiken aan de mensen in een heel ander deel van deze wereld.

Agressie in onze wereld.....

Agressie in uw wereld is in deze tijd een manier van de mens om vanuit zijn laagste ego-trillingen zijn plaats in de wereld in te nemen. Ik heb u reeds gesproken over manipulatie. Agressie in deze wereld is een machtstrilling die anderen in iemands macht willen laten zijn. Wanneer de bewuste mens in deze tijd dit niet meer langer tot zich wil nemen, zal deze mens zijn eigen plaats in dienen te nemen. De plaats die hem toekomt, zijn eigen gerechtigde plek in het leven vanuit het diepste wezen dat hij is. Angst in deze wereld is juist datgene wat agressie in uw wereld voedt. De agressie in uw wereld zal uitdoven daar waar angst niet meer wordt gebruikt om agressie werkelijk toe te kunnen laten. De agressie in uw wereld zal uitgeblust raken wanneer liefde vanuit uw hart werkelijk een plaats zal krijgen. Niet vanuit ongeloof, niet vanuit de weerstand van uw denken, niet vanuit de angsttrillingen die u nog steeds in uw onderbewustzijn meedraagt, niet vanuit de angsttrillingen voor de overschaduwende macht en kracht van iemand anders zijn agressie. Want agressie is niets anders dan een uitdrukking van onmacht en daar waar onmacht in uw ogen een teken van macht is over u, zal u uw eigen hoogste kracht in moeten zetten om deze agressie in uw wereld  het hoofd te bieden. Daar waar u vanuit uw hart agressie het hoofd biedt, zal het uitgaan als een kaars. 

Wat is het verschil in het Vissen- tijdperk  of het Aquarius-tijdperk  w.b. macht en machtsstructuren?

Machtsstructuren in het Vissen-tijdperk  waren machtstrillingen die te maken hadden met de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de mens. Het lagere, kleine ego van de mens kende machtstrillingen die, zeker in uw ogen, een machtstrilling is die u kent en die u in dit Aquarius-tijdperk ook zeker weer tegen komen zal. 

Het verschil tussen de machtsstructuren vanuit het Vissen-tijdperk en het Aquarius-tijdperk ligt in de authentieke macht. Wanneer de macht, de manipulerende macht in uw wereld, nog steeds een schaduw werpt op uw leven zoals u vanuit vrijheid zou willen leven, maar vanuit een bepaalde machtsstructuur  in dit leven niet in vrijheid vorm kunt geven, dan is dat een oude machtstrilling. De nieuwe machtstrilling is juist de authentieke macht die vanuit de zielestructuur in het leven  van het Aquarius-tijdperk gestalte zal krijgen. 

Authentieke macht is een stille, zeer grote kracht, die niet met de mens individueel te maken heeft, die niets voor zichzelf vraagt, maar is een macht die gestoeld is en gebaseerd is op wederzijds respect en liefde. Die steeds vanuit het gezamenlijke doel zijn plaats in zal nemen, Die niet vanuit een eigengerichte  persoonlijke macht voor  eigen gewin of eigenbelang zijn plaats in zal blijven nemen. Maar de kleine, persoonlijke, ego-gerichte macht die u nog steeds terugvindt op hoge plaatsen in uw wereld  zullen uiteindelijk gaan verdwijnen, wanneer de authentieke macht  collectief gevoeld zal worden door de mens. En niet alleen gevoeld zal worden maar ook werkelijk zijn plaats in zal kunnen nemen. Waardoor de mens vanuit de zielestructuur en zielekracht zijn eigen authentieke macht vanuit het diepste zijn in hemzelf, zichzelf neer zal zetten en vanuit vrijheid zich zal gaan verbinden aan de groep. Niet vanuit de overlevingsdrang, niet meer vanuit de manipulatie, maar vanuit een gewilde stap, een gewilde keuze, vanuit een gewilde vrijheid zijn plaats in te willen nemen in een groep werkend aan het doel. 

 

In het Aquarius-tijdperk zal de persoonlijke machtsstructuur op uw wereld zijn top gaan bereiken. De machtsstructuur in uw wereld van alle multinationals, van alle waarvan u vindt dat zij regeren - dat zij de macht hebben - dat zij over u de macht hebben, dit zal uiteindelijk een enorme top gaan bereiken. 

Laat de mens van nu zich eerst  realiseren wat het Vissen-tijdperk voor hem heeft betekent. Wanneer u terugkijkt op het Vissen-tijdperk, in al die eeuwen die achter u liggen, dan loopt daar een draad van bewustwording vanuit de overlevingsdrang in de mens. De mens heeft in al die eeuwen op verschillende niveaus leren te overleven en naast leren te overleven ook leren te communiceren. Wanneer u kijkt naar de mens uit vroege tijden, stootte deze mens slechts klanken uit. Toen leerde de mens woorden te vormen, leerde de mens contact te maken, te communiceren, leerde de mens zich te verbinden aan anderen. 

Wat is de betekenis van het Zelf?

Wat is de betekenis van het Zelf ?

Wanneer we kijken naar deze energie, naar deze uitdrukking, dan is het ook wezenlijk de uitdrukking van het midden. Het is de uitdrukking van de eigen kern; alleen het Zelf zoals het door u benoemd wordt is een Zelf die zich in fragmenten heeft opgesplitst om op allerlei verschillende parallelle lijnen ervaringen op te doen om aan te kunnen groeien. Daarin, in  die fragmentatie, bestaat steeds dat Zelf alleen in een andere frequentie,  in een andere energie en daardoor in een andere uitdrukking. Maar verbonden in die eenheid,  in die kernenergie maakt dat daarin de essentie van het Zelf schuilgaat. De enorme lichtkracht erachter is de kracht die ook ervoor zorgt dat die fragmentatie plaats kan vinden vanuit de duwkracht in het innerlijk bewogen zijn met het leven.

 Bestaat het fenomeen tweelingzielen op aarde ? (via Berry Vincenta.)

Het begrip tweelingziel is iets wat de mensheid heeft gecreëerd. Wanneer een tweelingziel in de ervaring van een mens plaatsvindt, wanneer een mens een andere mens treft die als het ware zichzelf zo herkent in die andere is de noemer die de mens daaroverheen gecreëerd heeft een tweelingziel. Maar iedere ziel is een individualiteit, het is weliswaar een onderdeel van een grote ziel maar iedere ziel draagt zijn eigen specifieke kenmerk en dat is zijn eigen kernenergie zijn eigen hoogste individualiteit in verbinding in die grote collectiviteit. In verbinding met die ene grote ziel. De verwarring voor de mens ligt hierin het is juist de grote herkenning van de ene mens in de ander die zichzelf op heel veel sporen zo duidelijk gespiegeld ziet dat deze mens dan denkt dat de ander volkomen identiek is aan zichzelf.

De mens op zich is eeuwenlang toegewijde geweest aan allerlei lagen in ontwikkeling van zijn bewustzijn. Hij is toegewijd geweest aan een wereld die in iedere incarnatie iets anders liet zien of iets anders van hem of haar vroeg.

Er is veel geweest wat heeft gevormd en deze gevormdheden in het leven zelf zijn vormen , die nu op dit moment niet meer van dienste zijn t.o.v. het leven en het bewustzijn nu.

Deze vorm is de oude vorm, is de oude vorm van toewijding. De oude toewijding zoals u die allen nog kent, draagt hele oude sporen in het onderbewustzijn die u soms dreigen terug te trekken, als een magneet naar een veld waarin u zichzelf niet meer voldoende neer kunt laten.

Het is belangrijk voor uzelf om te weten dat uw toewijding een heel brede toewijding vereist.

(vraag:1000 boeddhistische kinderen hebben gemediteerd om vrede en licht in de wereld neer te zetten tegenover de aanslagen van Is in Parijs. Is dit nu voldoende wat wij kunnen doen als mens zijnde? Zijn 2015 en 2016 cruciale jaren om te kijken of er licht gegeven gaat worden van boven of kunnen wij dit als mensen zelf neerzetten?)

Wanneer op deze manier verbonden wordt met DAT , wat zich dient te transformeren, is dit een onderdeel van het geheel. Het vraagt van mensen zoals u die mij dit vraagt, om dit in een continuïteit te plaatsen. Het is niet voldoende om dit in een eenmaligheid neer te zetten. Het gaat om de continuïteit.
De continuïteit is een  krachtige en gebundelde energie die, in de basis van datgene wat naar het licht getrokken wil worden, uiteindelijk de verandering teweeg zal kunnen brengen in het Bewustzijn van de groep. Ik zal het even heel dicht naast elkaar plaatsen zodat u het begrijpt.

Ik heb een vraag over individualisering van de maatschappij in de Westerse wereld en hoe het vervolg daarop zou kunnen zijn, als mensen weer meer eenheid zijn. Het proces is heel erg van steeds individueler alles en hoe komen mensen van dit eiland af om weer tot eenheid te komen.

De mens in deze fase van het leven, de mensen, het overgrote deel van de mensen om u heen hebben op dit moment juist die individualisering nodig omdat ze uiteindelijk uit zullen komen bij een punt waarin ze merken dat ze totaal uit de wereld zijn vertrokken, energetisch gesproken.

Verschillende vormen van Kanaal-Medium-Doorgever zijn.

Wanneer de mens in het leven zich als taak heeft gesteld tot intermediair tussen kosmos en aarde, stelt deze mens zich tot doel en tot taak, datgene wat weergegeven wil worden vanuit kosmische bewustzijnsvelden, dit weer te geven en neer te leggen bij de mensheid. Er is een groot verschil tussen wat u noemt een kanaal en een kanaal. Er zijn verschillende bewustzijnsniveaus waar vanuit informatie beschikbaar wordt gesteld. En het ene kanaal reikt dieper met zijn/haar antennes in deze bewustzijnsvelden dan de ander. Toch is alles nodig. Want alles bestaat uit deze verschillende bewustzijnslagen.

Wanneer komt er vanuit de managers een andere visie?

Vraag: Wanneer komt er vanuit de managers een andere visie waardoor je vanuit jij, vanuit jouw nieuwe denken in je werk staat. Dat je dus zelf kunt ontplooien wie je bent?

Vergeet u niet dat u op deze manier een afgescheidenheid in denken realiseert. De manier waarop u een manager benoemt is een manier die eigenlijk te maken heeft met een stukje oude-tijdsdenken. De manager is ook een mens, de manager is ook ondergedompeld in de collectiviteit der mensheid, is ook gevoelig voor al die nieuwe instroom van energie die op dit moment zo actief aanwezig is.

De lichtenergie vanuit het Atlantische bewustzijn zal opnieuw een rol gaan spelen

“Klopt het dat Atlantis in deze tijdspanne weer heel duidelijk de energie laat voelen? En  zijn er mensen die zo bewust aan het werk zijn op de aarde, mensen van andere planeten, wezens van andere planeten ?”

Datgene wat nu op dit moment zich ontvouwt in deze nieuwe tijd is een enorme sprong die gemaakt wordt, maar deze sprong laat  hele oude sporen zien. En deze oude sporen, deze enorme oude energiedraden, die nog  zo geladen zijn, zijn nog  diep verbonden met planeet aarde, zijn nog steeds diep verbonden in dit zonnestelsel. En daarin ligt , zeker op dit moment , nog een heel belangrijk veld wat de invloed doet gelden ten opzichte van het enorme Lichtveld waar deze wereld op dit moment mee te maken heeft.

Moet je Je Hart volgen?

 

Als je werkelijk je hart wilt volgen maar je weet dat je mensen daar verdriet mee doet. Moet je dan toch doorzetten?

Wanneer de mens zijn hart volgt in zijn leven is dat de mens die gaat staan voor zichzelf en zijn eigenheid. Wanneer de mens zich toch ondanks deze verbinding blijft verbinden met zijn eigen kleine menszijn en zich schuldig blijft voelen over zichzelf, over zijn eigen eigenheid, zal deze verbinding nooit zo standvastig en stabiel kunnen zijn als dat wenselijk is.

 

 

De mens zoekt al eeuwen. De mens zoekt al eeuwen om krachtbronnen, om hulp, om steun en vooral ook om gedragen te worden op vleugels van liefde. In deze tijd op uw aarde, waarin de hardheid, de snelheid, de verbittering, de angst en de macht zoveel grote hoofdrollen spelen, is daar de innerlijke roep om de zachtheid en de sturing van wezens van Liefde.

 

Wat verstaat u onder liefde?

 

Liefde zoals door de mens vaak beleefd is een liefde die is ingekleurd door de ervaringen van de mens en vooral door de menselijke behoeftes. Dat wat de mens vaak liefde noemt, is een liefde die heel erg voor hem/haarzelf geldt. Dat wat de mens liefde noemt naar de ander toe is vaak iets wat hij van de ander vraagt en waarmee hij zichzelf kan vervullen dóór de ander, terwijl hij zichzelf niet kan vervullen.

 

Wat is bewustzijn?

 

Bewustzijn is een groot veld van verschillende trillingen. Al deze velden corresponderen met een bepaalde mate van ervaring. Zíjn is dat, wat de mens werkelijk ís. Zíjn is dat punt van essentie, dat ieder mens in zich draagt. Bewust te worden over het zíjn , is het bewust zíjn in verschillende lagen van ervaring.

 

Controle over emoties loslaten

 

Emotie zal aangegaan dienen te worden daar waar het de mens ten diepste raakt. Waar de mens controle wenst te houden zal deze emotie terugkrimpen in zichzelf.

 

Op welke wijze kan creëren, en dan positief creëren in de toekomst bijdragen aan integratie?

 

Wanneer U mij vraagt of daar een oplossing voor komt, dan zal dit zeker meegenomen worden, en ook niet anders dan mee kunnen stromen in de nieuwe tijd. De oude manier van geldbeleving, de oude manier van financiën hebben eigenlijk hun taak wel volbracht. Dat geld is verworden tot een soort van afgod in uw samenleving, is  ook op dit moment heel duidelijk.

Herkenning op emotievelden

 

Emotievelden zijn vooral ook de velden waarop de mens elkaar herkent. Het zijn velden die eeuwenlang door de mens al geleefd, doorleefd en beleefd zijn. En juist door steeds opnieuw de emotie in het leven ook weer te voelen, voelen mensen in het algemeen zich ook mens. Het is belangrijk voor u om te weten dat emotie, het emotielichaam, maar deels, een deeltje uitmaakt van de totaliteit die u allen individueel bent.

 

 

Wat is de diepere bedoeling van de gnosis geschriften maar ook van alle diepere oude kennis, is dat belangrijk om door mensen overgedragen te worden in deze wereld?

 

Het eigen levenspad

 

De bezieling van ieders leven. Het eigen levenspad. 

De grootste levensvraag in uw aller leven.

Op welk punt staat ieder van u in het leven zelf. Op welk punt staat u allen in deze evolutie. Op welk punt staat u als eenling, toch verbonden, in de groep.

 

Het ene bewustzijnsveld wat deze totale schepping volkomen omhult en doordringt. Het is een ademend veld. Het is wat u allen wellicht zult kennen, het veld van de adem Gods waarin u allen als het ware wordt in- en uitgeademd. U bent daar steeds in ingebed. U heeft daarin uw eigen bewuste plaats ingenomen, zo u zich dat ook bewust zou willen zijn.

 

De oude manieren van Zijn zullen niet meer dienstbaar zijn aan de tijd van heden

 

Laatste resten oude pijn verwerken op oude of op de nieuwe wijze?

 

Bewustzijns ontwikkeling

 

Geboren worden hier en geboren worden in de Kosmos is één groot continu moment. 

 

Wat u als mens ervaart als tussenliggend moment tussen geboorte en overgang is in uw beleving een heel lange tijd. (het aardse leven) Maar tijd iets is wat de mens nodig heeft om zich mee te kunnen identificeren. Het is een lineaire reactie op het leven. 

 

U roept als ziel, u vraagt als ziel, u krijgt een antwoord in de wereld.

 

De wereld antwoordt u op de vraag die u uitzendt.

 

De Pelgrimsweg

 

Ieder mens, die bereid is, vanuit een innerlijke overgave, aan zijn eigen discipelschap,

aan zijn eigen pelgrimage is een mens die já zegt;

 

 

Oude Pijn Verwerken, oude manieren van Zijn

 

De oude manieren van Zijn zullen niet meer dienstbaar zijn aan de tijd van heden

Laatste resten oude pijn verwerken op oude of op de nieuwe wijze?

Vraag: Ik begrijp dat die nieuwe energie ons allemaal raakt en ik vraag mij af of de energie die ik voel of ik daar ook deel van uit maak. Dat is dat ik negatieve beelden in mij had en heel vaak positieve opvattingen hoe dingen kunnen zijn.

Als dat die energie is dan wil ik daar heel graag meer gestalte aan geven.

En mijn vraag is dan, hoe doe ik dat? Hoe breng ik in balans de oude pijn en het gemis om echt het leven ten volle te kunnen genieten en de vreugde van het ervaren dat dingen, als ik er positief over nadenk, dat ik daar dan nu wel deel van uit kan maken. Dus niet helemaal euforisch  raken , maar ook niet verzinken in het verdriet. Kunt u mij daar een handleiding voor geven of een advies?

 

Kwetsbaarheid

 

Waarom wordt kwetsbaarheid ook wel eens vertaald  dat je dan in je kracht staat, dat er kracht vrijkomt als je je kwetsbaar durft op te stellen. Kunt u daar iets meer over uitleggen.

In de egotrillingen van de mens heeft altijd een hele diepe kwetsbaarheid een rol gespeeld. Maar het ego van de mens wil deze kwetsbaarheid niet aanvaarden omdat hij wanneer hij vanuit zijn eigen ego, vanuit een vernauwd bewustzijn de wereld inkijkt, hij deze kwetsbaarheid ervaart als zwakheid, waarin hij vanuit zwakheid, door de ander van zijn plaats zou worden verdreven.

De Meesters en de Stralen

 

Zoudt U meer willen zeggen over deze stralen, hebben ze te maken met de meesters?

Deze stralen hebben zeker te maken met de Meesters die binnen dit zonnenstelsel werkzaam zijn. Binnen deze Meester-samenstelling is een hele grote Hierarchie en deze Hierarchie werkt ook onder invloed van dat hele grote overkoepelende Christusbewustzijn.

 

De weg naar je Hart blijven vinden

 

Hoe blijf ik de weg naar mijn hart vinden om in de beweging en de trekkracht van alledag in de buitenwereld, mezelf volledig zichtbaar te maken, vanuit mijn hart.

 

Bang voor het eigen Licht

 

 Diep in mij weet ik dat ik een wezen van Licht ben, dat ik mooi ben en dat er niks mis met mij is. Waarom ben ik dan zo bang om ernaar te kijken?

 

Tegenstelling en dualiteit

Als ik het goed begrijp is het een illusie om in tegenstellingen te denken. Hoe kan je dat omvormen tot het ervaren in eenheid?( Is ook te beluisteren)

Tegenstellingen, dualiteit op uw wereld is een basisgegeven geweest omdat u als mens allebei de zijden moest ervaren en doorleven. Een mens die wil weten vanuit zijn bewustzijn zal niet meer in die afgescheidenheid willen zijn, van deels dit ene en deels dat andere, maar zal allebei de zijden accepteren. Dan komt daar dat midden, dan is er niet meer het één belangrijker of het andere belangrijker, maar zult u vanuit het bewuste, aandachtige zien, ook weten dat allebei de zijden even belangrijk zijn.

Ontvouwing nieuw bewustzijn

Als ik probeer de bereidheid te hebben om steeds te kijken vanuit het nieuwe bewustzijn, zal zich dan ook aan mij gaan ontvouwen waarvoor ik gekomen ben?

Ik heb gezegd dat deze weg, dat deze manier van kijken, dat deze verbinding met het ruimere bewustzijn niets verhullend is. En wanneer iets niets verhullend meer is, omdat de keuze is geweest niets meer te verhullen. Dan zal zichtbaar worden, datgene wat zichtbaar gemaakt wil worden, wat gezien wil worden en doordat het gezien wordt zal daaruit voortvloeien de beweging.

Herkennen van schaduwzijde

 

Ik wil heel graag weten hoe ik mijn schaduwzijde kan herkennen. Ik wil de confrontatie aan, ik wil het in het licht zetten, maar weet uit ervaring dat ik erg goed ben in wegvluchten. Vaak al zo snel dat ik niet eens door heb gehad dat ik met mijn schaduwzijde te maken heb gehad. Hoe herken ik die schaduwzijde zodat ik het ook echt kan confronteren.

 

De diepere betekenis van roeping

 

Wat is de diepere betekenis van het woord “roeping” .

 

Roeping kent vele wegen, roeping kent vele lading, het woord roeping is voor ieder mens een hele andere klank. De mens roept vaak in zijn dagelijks leven, wanneer hij onder de spanningsboog van de dagelijks leven staat, wanneer hem iets gevraagd wordt wat hem of haar te veel is: “ik voel mij daartoe niet geroepen”. 

 

Kwetsbaarheid in de man

Wat ik mij afvraag is hoe ik in dit leven moet omgaan met de kwetsbaarheid van mijzelf en dat van anderen?

Kwetsbaarheid in het leven is vaak een energieveld die mensen ervaren als een zwakheid. Kwetsbaarheid in dit leven voor de mens een hele grote krachtbron. Kwetsbaarheid in het leven als man is niet altijd gemakkelijk om dat een plaats te geven omdat er nog steeds een patroon in de maatschappij bestaat die mannen nog niet toestaat kwetsbaar te mogen zijn.

 

Kanteling van bewustzijn

 

Kunt U nog een keer uitleggen wat kanteling van je bewustzijn betekent?

Het bewustzijn der mensheid heeft in een hele lange periode binnen deze evolutie zich op een bepaald punt gericht. Het is een enorme lange lijn van ontwikkeling geweest, zeer noodzakelijk in de groei van een mens in zijn bewustzijn.

Dierenrijk

 

Ik wil graag weten op welke manier dat het dierenrijk de grote sprong in bewustzijn van de mensheid ondersteunt.

 

Kritiek punt van kanteling bewustzijn

 

U had het over het kritieke punt van kanteling in het bewustzijn. Kunt u mij zeggen waar die kanteling in bewustzijn toe leidt?

Ik heb u uitgelegd dat de mens die onderweg is naar het kritieke punt van kanteling in het bewustzijn, een mens is die de weg van bewustwording is gegaan. De weg van bewustzijn is een weg die via deze bewustwordingsroute altijd gegaan dient te worden.

 

Herinner u Uw eigen Goddelijkheid

 

Herinner u, ten diepste, altijd, uw eigen Goddelijkheid, uw eigen Goddelijke verbinding en niet alleen de uwe, maar van ieder mens die op deze wereld leeft. Uw Goddelijke verbinding, uw Godsvonk, verbindt datgene wat leven heeft, dát is de werkelijke verbinding, die als het ware bijeen wordt gehouden door de onvoorwaardelijke Liefde. En het is juist deze Liefde, die deze wereld het leven heeft gegeven.

De Ziel van de mens

De Ziel van de mens

Eerst dient de mens duidelijk te weten wat zijn of haar ziel betekent in een leven. Uw ziel is uw eigen lichtwezen, uw ziel is uw eigen lichtwezen die in iedere incarnatie, in ieder leven deel uit maakt van dat leven. Uw ziel is enerzijds gericht op uw hoogste geestkracht, en anderzijds gericht op uzelf als mens in dit leven, een mens van vlees en bloed.

Energie impuls over de wereld en de mensheid

U had het in een antwoord tegen iemand over dat er over de wereld, de mensheid nu, dat er een nieuwe impuls wordt gegeven. Wat is dat voor impuls en wat zijn de gevolgen voor de mensheid als geen gehoor wordt gegeven aan deze impuls?

Werkers van het Licht worden uitgenodigd

 

Een grote collectieve groep op uw aarde is een groep mensen die het Licht reeds heeft erkend.

Niet als iets wat buiten hem of haar plaatsvond maar het wezenlijke Licht in het eigen Zijn heeft ontmoet.

En deze groep mensen heeft begrepen dat het Licht de verbinding maakt met de onvoorwaardelijke Liefde van het hart.

Deze groep mensen zijn de werkers op uw aarde die op dit punt van evolutie  worden uitgenodigd hun collectieve  daadkracht werkelijk vorm te geven vanuit de pijlers van  Licht en Liefde.

 

Beschermen tegen negativiteit?

 

Ik heb mijn hart opengezet voor die collectieve liefde te ontvangen, maar ik voel me ook kwetsbaar nu, voor de buitenwereld. En als ik mij manifesteer hoe kan ik beschermen dat negativiteit bij mij binnenkomt?

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven