enfrdeitptrues
Recente teksten

Doordat er zoveel beurzen zijn geannuleerd willen we u toch de mogelijkheid geven om een Zieletekening met bijbehorende reading op CD te laten maken. Op deze site kunt u veel info lezen over de inhoud en het belang van een Zieletekening. Het is namelijk niet alleen een Zieletekening maar heeft veel meer inhoud voor u .Ook een consult /reading kan via een telefonisch consult of Skype.

Stuurt u ons een email voor meer info via het kontaktformulier  en u krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

 

Deze channeling is ook te beluisteren. https://soundcloud.com/jenny-ketelaar/wat-vraagt-deze-veranderende-tijd-van-ons-1

Zoals U al eerder heeft gehoord is dit een zeer belangrijke tijd voor ieder mens en niet alleen ieder mens op deze aarde maar ook de mensen in deze Schepping, alle Zielen, alle Lichtwezens in deze Schepping .
Er is veel momenteel gaande op Uw Aarde en het heeft alles te maken met dat de Grote Verandering, zoals al zolang is aangekondigd, al bezig is.
Dat maakt ook dat er heel veel CHAOS is ontstaan. Chaos in het Bewustzijn van mensen, chaos in verhoudingen tot elkaar, chaos in het eigen denken in het eigen leven en vooral ook chaos in het eigen onderbewustzijn. Ik zal U dit (later) toe gaan lichten. Er is veel nieuw Kosmisch Licht, nieuwe Kosmische instroom, er is heel veel Licht wat op dit moment op uw Aarde aan het binnenstromen is.
En daar waar Licht is ziet men duisternis.
Daar waar Licht is ziet men niet alleen maar licht maar ook datgene wat in het duister verborgen lag en daardoor wordt zoveel in waarheid gebracht.
Maar  wat in waarheid gebracht wil worden, zal zich vanuit alle macht verweren en het verweren hiertegen is ook onderdeel van de chaos, want daar waar de mens die in duisternis leeft, geprikkeld wordt door Licht zal de angst nog veel dieper zijn omdat die zichzelf leert zien in dat wat nog niet in overeenstemming is met zijn eigen innerlijke eenheid.
Het heeft alles te maken met dat de duwkracht vanuit de Kosmos, evolutiedrang is en deze evolutiedrang duwt in ieder Bewustzijn.
Laat ons kijken naar de wereld van nu; Alles wat daar plaats vindt en waar U allen collectief deel van uit maakt raakt U, bewust of onbewust. Het raakt ook altijd een deel in oud bewustzijn, in Uw eigen oude geschiedenis, en al deze oude trillingen zijn in deze periode onderhevig aan dit Licht. En vragen van een ieder van U, schoonmaak te willen houden in dit wat nog uit hele oude karmische trillingen bestaat. Want de wereld wordt op dit moment doorlicht van een nieuwe frequentie, en deze nieuwe frequentie zal het bewustzijn van mensen op een ander Veld brengen.

We zijn in een overgang, de Aarde is in barensweeën, en ieder mens die zijn eigen Licht heeft herkend, zal daar ook zijn eigen medewerking aan verbinden vanuit het Hart. Daarom is het ó zo belangrijk dat ieder mens die wil horen, zijn eigen onderbewustzijn en zijn eigen karmische oude overtuigingen nogmaals onder dit Licht wil gaan zien en vooral ook de moeite wil nemen dit te gaan TRANSFORMEREN.

Kunnen we dat wat nu als ‘rampspoed’ plaatsvindt als tegenkrachten beschouwen (o.a. oorlog, moord, zelfmoordaanslagen, machtsdenken verpakt als sociale en economische noodzaak, onderdrukking van de vrouw)? Als dit zo is, wat is dan hun functie?

Tegenkracht is een benaming die de mens daaraan heeft gegeven. Het is een wrijvingspunt. Wanneer er iets wrijft in het menselijke leven op welk gebied dan ook, dan vindt er altijd een interactie plaats en is dit altijd een reactie op een actie, innerlijk of uiterlijk. Een wrijvingspunt maakt altijd zichtbaar. Dat wat zichtbaar is of zichtbaar wordt gemaakt wordt niet altijd door de mens begrepen en wordt ook niet altijd door de mens geaccepteerd als zijnde deel uitmakend van hem of haar zelf. Dit is iets waar de mens innerlijk tegen ageert en door het ageren tegen dat wat zichtbaar wordt gemaakt wat uiteindelijk ten diepste ook te maken heeft met zichzelf zal dat deel wat op dat moment opgelost en getransformeerd zou kunnen worden, wat een plaats zou kunnen krijgen in het totaal, worden afgewezen. Dat wat afgewezen wordt, is iets wat teruggeplaatst wordt op een plaats die  ‘oud’ is. Zo oud als de mensheid is deze kracht altijd werkzaam geweest, maar deze werkzaamheid van deze kracht in deze tijd heeft een andere functie.

Voor heel veel mensen ziet het leven eruit alsof er heel veel wegen zijn afgesloten. Dit heeft alles te maken met die enorme omwenteling in het bewustzijn. Wanneer de mens van nu  naar de mogelijkheden kijkt binnen deze grote omwenteling in deze tijd, dan zal daarin een heel ander beeld ontstaan. Maar al datgene wat zo’n enorme druk legt op het bewustzijn in het leven van alledag van ieder mens, werkt zich uit in het persoonlijke leven. En in dat persoonlijke leven van u allemaal individueel, raakt het zaken aan in uw eigen onderbewustzijn, waar nu, juist in deze tijd, specifiek in deze tijd, u naar kunt kijken.

Dat wat op dit moment zo duidelijk aanwezig is .

Al die mensen op de vlucht voor wat zoveel angst , dood en verderf zaait in hun eigen leven, hebben ook vooral te maken met enerzijds wat u hierin benoemt maar anderzijds ook met iets aan te reiken aan de mensen in een heel ander deel van deze wereld.

Agressie in uw wereld is in deze tijd een manier van de mens om vanuit zijn laagste ego-trillingen zijn plaats in de wereld in te nemen. Ik heb u reeds gesproken over manipulatie. Agressie in deze wereld is een machtstrilling die anderen in iemands macht willen laten zijn. Wanneer de bewuste mens in deze tijd dit niet meer langer tot zich wil nemen, zal deze mens zijn eigen plaats in dienen te nemen. De plaats die hem toekomt, zijn eigen gerechtigde plek in het leven vanuit het diepste wezen dat hij is. Angst in deze wereld is juist datgene wat agressie in uw wereld voedt. De agressie in uw wereld zal uitdoven daar waar angst niet meer wordt gebruikt om agressie werkelijk toe te kunnen laten. De agressie in uw wereld zal uitgeblust raken wanneer liefde vanuit uw hart werkelijk een plaats zal krijgen. Niet vanuit ongeloof, niet vanuit de weerstand van uw denken, niet vanuit de angsttrillingen die u nog steeds in uw onderbewustzijn meedraagt, niet vanuit de angsttrillingen voor de overschaduwende macht en kracht van iemand anders zijn agressie. Want agressie is niets anders dan een uitdrukking van onmacht en daar waar onmacht in uw ogen een teken van macht is over u, zal u uw eigen hoogste kracht in moeten zetten om deze agressie in uw wereld  het hoofd te bieden. Daar waar u vanuit uw hart agressie het hoofd biedt, zal het uitgaan als een kaars. 

Wat is het verschil in het Vissen- tijdperk  of het Aquarius-tijdperk  w.b. macht en machtsstructuren?

Machtsstructuren in het Vissen-tijdperk  waren machtstrillingen die te maken hadden met de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de mens. Het lagere, kleine ego van de mens kende machtstrillingen die, zeker in uw ogen, een machtstrilling is die u kent en die u in dit Aquarius-tijdperk ook zeker weer tegen komen zal. 

Het verschil tussen de machtsstructuren vanuit het Vissen-tijdperk en het Aquarius-tijdperk ligt in de authentieke macht. Wanneer de macht, de manipulerende macht in uw wereld, nog steeds een schaduw werpt op uw leven zoals u vanuit vrijheid zou willen leven, maar vanuit een bepaalde machtsstructuur  in dit leven niet in vrijheid vorm kunt geven, dan is dat een oude machtstrilling. De nieuwe machtstrilling is juist de authentieke macht die vanuit de zielestructuur in het leven  van het Aquarius-tijdperk gestalte zal krijgen. 

Authentieke macht is een stille, zeer grote kracht, die niet met de mens individueel te maken heeft, die niets voor zichzelf vraagt, maar is een macht die gestoeld is en gebaseerd is op wederzijds respect en liefde. Die steeds vanuit het gezamenlijke doel zijn plaats in zal nemen, Die niet vanuit een eigengerichte  persoonlijke macht voor  eigen gewin of eigenbelang zijn plaats in zal blijven nemen. Maar de kleine, persoonlijke, ego-gerichte macht die u nog steeds terugvindt op hoge plaatsen in uw wereld  zullen uiteindelijk gaan verdwijnen, wanneer de authentieke macht  collectief gevoeld zal worden door de mens. En niet alleen gevoeld zal worden maar ook werkelijk zijn plaats in zal kunnen nemen. Waardoor de mens vanuit de zielestructuur en zielekracht zijn eigen authentieke macht vanuit het diepste zijn in hemzelf, zichzelf neer zal zetten en vanuit vrijheid zich zal gaan verbinden aan de groep. Niet vanuit de overlevingsdrang, niet meer vanuit de manipulatie, maar vanuit een gewilde stap, een gewilde keuze, vanuit een gewilde vrijheid zijn plaats in te willen nemen in een groep werkend aan het doel. 

 

 Bestaat het fenomeen tweelingzielen op aarde ? (via Berry Vincenta.)

Het begrip tweelingziel is iets wat de mensheid heeft gecreëerd. Wanneer een tweelingziel in de ervaring van een mens plaatsvindt, wanneer een mens een andere mens treft die als het ware zichzelf zo herkent in die andere is de noemer die de mens daaroverheen gecreëerd heeft een tweelingziel. Maar iedere ziel is een individualiteit, het is weliswaar een onderdeel van een grote ziel maar iedere ziel draagt zijn eigen specifieke kenmerk en dat is zijn eigen kernenergie zijn eigen hoogste individualiteit in verbinding in die grote collectiviteit. In verbinding met die ene grote ziel. De verwarring voor de mens ligt hierin het is juist de grote herkenning van de ene mens in de ander die zichzelf op heel veel sporen zo duidelijk gespiegeld ziet dat deze mens dan denkt dat de ander volkomen identiek is aan zichzelf.

(vraag:1000 boeddhistische kinderen hebben gemediteerd om vrede en licht in de wereld neer te zetten tegenover de aanslagen van Is in Parijs. Is dit nu voldoende wat wij kunnen doen als mens zijnde? Zijn 2015 en 2016 cruciale jaren om te kijken of er licht gegeven gaat worden van boven of kunnen wij dit als mensen zelf neerzetten?)

Wanneer op deze manier verbonden wordt met DAT , wat zich dient te transformeren, is dit een onderdeel van het geheel. Het vraagt van mensen zoals u die mij dit vraagt, om dit in een continuïteit te plaatsen. Het is niet voldoende om dit in een eenmaligheid neer te zetten. Het gaat om de continuïteit.
De continuïteit is een  krachtige en gebundelde energie die, in de basis van datgene wat naar het licht getrokken wil worden, uiteindelijk de verandering teweeg zal kunnen brengen in het Bewustzijn van de groep. Ik zal het even heel dicht naast elkaar plaatsen zodat u het begrijpt.

Wanneer u kijkt naar het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie dan ziet u daarin een groot verschil. Maar u weet ook dat iedere man een vrouwelijk deel in zich kent en dat in een vrouw een mannelijk deel zich huisvest.

Het is belangrijk om  in deze tijd ook heel goed te kijken naar dat wat u mij vraagt. En het is zeker zo dat er in deze periode veel meer vrouwen uiteindelijk op gaan staan vanuit dat wat ze innerlijk vertegenwoordigen. Ze willen meehelpen de nieuwe tijd te baren. Ze willen meehelpen datgene vorm te geven wat innerlijk gekend wordt door hun eigen intelligente hart.

Wat wil zich in deze tijd allemaal aan u onthullen? Datgene wat nu op deze aarde plaatsvindt en zoveel chaos veroorzaakt, zeker in de perceptie van de mensen van dit moment, maakt dat veel mensen innerlijk het gevoel hebben te verdwalen in deze wereld. Begrijp evenwel dat datgene wat nu allemaal plaatsvindt, een enorme kosmische spiegel isdie de wereld wordt voorgehouden. En dat alles vanuit de eenheid wordt terugverwezen naar het zelf. Datgene wat de nieuwe tijd wordt genoemd, krijgt een andere uitdrukkingsvorm, en doordat de nieuwe tijd zich op deze manier wil laten zien, zal binnen deze nieuwe tijd niets anders gedaan kunnen worden dan wat vanuit kosmische wetmatigheid wordt voorgeschreven. Die wetmatigheid schrijft voor dat vanuit de basis alles tot eenheid wordt gebracht, en dat wat nu collectief wordt aangeraakt tot gevolg heeft dat in ieder mens op deze wereld waarbinnen deze grote wereldverschuiving plaatsvindt, ook de mens zelf zichtbaar wordt. Zichzelf in zijn eigen onderbewustzijn, zichzelf wat nog niet helemaal in evenwicht is, dat wil zeggen in innerlijke eenheid is; daarover straks meer.

Wat is de diepere bedoeling van deze situatie (vluchtelingen)

Daar waar de door u genoemde vluchtelingen zich een weg banen in het leven op deze wereld, betreden ze grondgebied dat in principe allemaal in de  EENHEID thuis hoort. Maar het grondgebied is door de mens in de loop der eeuwen  opgesplitst in allemaal delen, die daardoor een uiterlijke afgescheidenheid hebben laten zien.En  daarin zijn de mensen die nu op de vlucht zijn in een staat van bewustzijn, veelal onbewust, waarin ze deze grenzen, deze zogenaamde afbakeningen  weer in een soort  eenheid aan het brengen zijn, omdat ze zich overal aan het verspreiden    en VERBINDEN ZIJN. Deze groep brengt nieuwe informatie..

 

Vraag: Ik heb een vraag over de communicatie, wat ook aansluit op wat U gezegd heeft.  U had het over een andere taal in de communicatie vanuit dit pad, vanuit dit nieuwe pad vanuit een nieuwe trilling. Mijn vraag is:  hoe kan het zo vloeiend mogelijk afgestemd worden in de communicatie naar de mensen die ook deze frequentie zoeken om mee te kunnen trillen op de nieuwe frequentie op de aarde?

 

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven